Eğitimdeki dönüşüm süreci, International Dublin University gibi üniversitelerin ve e-öğrenme platformlarının küresel ölçekteki etkileşimini ve gelişimini şekillendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, önde gelen akademisyenlerin ve eğitimcilerin araştırmaları, eğitimin kalitesini artırmak için önerilerde bulunuyor. İşte bu çerçevede, Türkiye genelindeki eğitim sistemi ve uluslararası alandaki yenilikçi girişimlerin incelenmesi, geleceğin eğitim modeline dair ışık tutan önemli bilgiler sunuyor.

Eğitimdeki son gelişmeler, Türkiye'nin eğitim sistemini küresel çapta nasıl etkiliyor? International Dublin University’de verilen eğitimin ne kadar etkili olduğunu dört önemli makalede ve bu makaleleri kaleme alan uzmanlardan çarpıcı görüşlere göre değerlendirebiliriz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİDB ile Doç. Dr. Cengiz Acartürk’ün, Uluslararası Çevrimiçi Yüksek Öğretim ve Türkiye’nin Durumu: Üniversite Bilgi İşlemlerine Öneriler isimli makalesinde “Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda "kampus" kavramı da anlam değişikliğine uğramıştır. Bundan yirmi yıl önce kampus dendiğinde eğitim amacıyla eğitmen ve öğrencilerin buluştuğu, sınırları belirli fiziksel bir alan anlaşılırken, teknolojinin gelişmesiyle tanıştığımız uzaktan eğitim ve diğer online servisler kampus teriminin içeriğini değiştirmeye başlamıştır.” Ve Bu doğrultuda üniversite web siteleri de üniversitenin bir parçası haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin uluslararası pazara daha iyi ulaşabilmek için Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) önerilerde bulunmuştur. Ve makalenin devamında e-öğrenme üniversitelerinin uluslararası eğitim ticaretine olan katkısından ve günümüzde geldiği noktadan bahsedilmiştir. 

Kaynak: https://ab.org.tr/ab06/bildiri/166.pdf


International Dublin University

Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi'nde Prof. Dr. Filiz Gölpek tarafından yayınlanan Üniversiteye Giriş Sınavları: Dünya Genelindeki Farklı Yaklaşımlar isimli makalede, dünya genelindeki üniversiteye giriş sınavları inceleniyor. Gölpek, sınavsız sistemdeki avantajları vurgulayarak Norveç, Kanada ve ABD'deki uygulamaları detaylandırıyor. Öyle ki; Dünya’nın farklı ülkelerinde üniversiteye girişteki seçme ve eleme işlemlerinin beş farklı şekilde gerçekleştirildiği ifade edilebilmektedir. Bunlar, şöyle sıralanabilir: (1) lise bitirme sınavları, (2) üniversiteye giriş sınavları, (3) standart yetenek sınavları, (4) çoklu sınavlar ve (5) sınavsız sistem. Diyerek makalesine devam etmektedir.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/370683

E-Üniversitelerin Dünya Çapındaki Eğitim Sistemine Etkisi: Açık Kaynak Kod ve Sınavsız Kabul

Çevrimiçi eğitim veren üniversitelerin dünya genelindeki etkisi, akademisyenlerin bakış açısıyla ele alınıyor. Hocaların, açık kaynak kodu ve sınavsız kabul konusundaki görüşleri, eğitimdeki inovasyonun önemine işaret ediyor.

Boston Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Lutchen'in Harvard Business Review'de yayınlanan Şirket Üniversiteleri ve İşbirlikleri: Kaliteli Hızlı Eğitim ve Kaynak Avantajları

Başlıklı makalesi, şirket üniversitelerinin dünya çapındaki rolünü vurguluyor. Lutchen'e göre, bu tür işbirlikleri kaliteli ve hızlı eğitimle birlikte zengin kaynak avantajları sağlıyor.

Tek Komponentli Yol Çizgi Boyaları: Yol Güvenliğinde Yeni Standart Tek Komponentli Yol Çizgi Boyaları: Yol Güvenliğinde Yeni Standart

Kaynak: https://hbr.org/2018/01/why-companies-and-universities-should-forge-long-term-collaborations

Yukarıdaki makalelerde ele alınan bu önemli konular, eğitimdeki dönüşüm sürecine ışık tutarak, Türkiye'nin ve dünyanın gelecekteki eğitim vizyonunu şekillendirecek önemli stratejilere dikkat çekiyor. Eğitimciler, akademisyenler ve şirketler arasındaki işbirliklerinin, küresel eğitimde daha etkili ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir rol oynamaya devam edeceği öne çıkıyor. Eğitimdeki bu çeşitlilik, öğrencilere daha fazla seçenek sunarken, küresel düzeydeki bilgi paylaşımını artırarak toplumların eğitim standartlarını yükseltmeye yönelik bir potansiyel taşıyor. Birçok ülke bu potansiyelin farkında. Özellikle ABD, İngiltere, Fransa, Canada, Hindistan bu ülkelerin başındadır. Küresel olarak faaliyet gösteren bu çevrimiçi üniversiteler zaman ve mekan kavramlarını ortadan kaldırarak eğitimi daha erişilebilir hale getirmektedir. International Dublin University (Uluslarası Dublin Üniversitesi) buna en güzel örneklerdendir. Ülkelerin diline göre eğitim müfredatı ve dijital öğrenci bilgi sistemi ile kalitesinden çokça söz ettirmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimlerinde izlediği politikalar çoğu örgün üniversitenin politikalarının üzerinde olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Eğitimdeki bu yenilikler, öğrencilere daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma potansiyeli taşıyor. Aynı zamanda, çevrimiçi eğitim ve uluslararası işbirlikleri sayesinde bilgiye daha hızlı ve geniş bir şekilde erişim imkanı sağlanıyor. Bu, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımları da destekliyor.

Bu çeşitlilik ve yeniliklerin, Türkiye'nin eğitim sistemini küresel düzeyde daha rekabetçi hale getirebileceği düşünülmektedir. Akademisyenlerin ve eğitimcilerin önerileri, bu alandaki potansiyeli ortaya koyarak, gelecekteki eğitim modellerine ışık tutmaktadır. Bu bağlamda, International Dublin University gibi eğitim kurumları, eğitimdeki bu evrimin, bireylerin ve toplumların bilgiye erişimini artırarak daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.